Best quality, lowest prices and fast shipping
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van AlsaCast toepassing op iedere overeenkomst tussen AlsaCast en haar klanten. De laatste update van onze Algemene termen en voorwaarden vond plaats op 07 juli 2015.

U kunt Hier ! De laatste versie van de Algemene Voorwaarden (PDF) downloaden. 

Alsacast
Bolderweg 48 R
1332 AW Almere
Ingeschreven in het Handelsregister te Almere,
KVK nummer: 34187701
BTW nummer: NL.2015.30.260.B03

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Definities
Artikel 1 - Definities 

Hoofdstuk 2 Verkoop aan consumenten

Artikel 2 - Toepasselijkheid en bekendmaking

Artikel 3 - Aanbod en aanvaarding

Artikel 4 - Schriftelijke offerte

Artikel 5 – De Prijs en prijswijzigingen

Artikel 6 – Aanbiedingen 

Artikel 7 – Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 8 - Betaling

Artikel 9 - Reparatie

Artikel 10 - Intellectueel eigendom

Artikel 11 – Uitvoering van bestelling

Artikel 12 – Medewerking door consument

Artikel 13 - Verzending

Artikel 14 - Overmacht

Artikel 15 – Vrijwaring en aansprakelijkheid 

Artikel 16 - Annuleren 

Artikel 17 – Herroepingsrecht 

Artikel 18 – Uitsluiting Herroepingsrecht

Artikel 19 - Conformiteit

Artikel 20- Klachtenregeling

Artikel 21 – Toepasselijk recht / bevoegde rechter 

Artikel 22 – Wijziging algemene voorwaarden

Hoofdstuk 2 Aanvullende voorwaarden bij verkoop op afstand (internet) aan consumenten

Artikel 23 - Verstrekken algemene voorwaarden

Artikel 24 - Bedenktijd en ontbinding

Hoofdstuk 3 Voorwaarden van toepassing op zakelijke klanten

Artikel 25 - Toepasselijke voorwaarden 

Artikel 26 - Prijzen 

Artikel 27 - Uitgezonderde artikelen

Artikel 28 - Aanbetaling

Artikel 29 - Aansprakelijkheid

Artikel 30 - Annuleren niet toegestaan 

Hoofdstuk 1 Definities

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod: Elke aanbieding van goederen en/of diensten zoals de ondernemer die in zijn winkel, catalogi, folders of anderszins aan de consument doet.
Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
Consument: Een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Dag: Kalenderdag
GoederenAlle stoffelijke goederen die het voorwerp zijn van een overeenkomst, alsmede alle stoffelijke resultaten van dienstverlening door een ondernemer.
Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de consument om  binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
OvereenkomstElke overeenkomst inzake verkoop of dienstverlening tussen een consument en een ondernemer
Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen de ondernemer en de  consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Opdrachtnemer:
                                          
Alsacast
Bolderweg 48 R
1332 AW Almere

Ingeschreven in het Handelsregister te Almere,
KVK nummer: 34187701
BTW nummer: NL.2015.30.260.B0

Overmacht
Een situatie waarbij een tekortkoming niet aan de ondernemer of de consument kan worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Prijs:: De prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst.
Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt mede verstaan elektronisch
Zakelijke klant: De afnemer die handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, inclusief de afnemer die handelt in opdracht van een bedrijf of beroepsbeoefenaar

Hoofdstuk 2 Verkoop aan consumenten

Artikel 2 - Toepasselijkheid en bekendmaking

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen opdrachtnemer en consument worden gesloten betreffende levering van artikelen en/of het uitvoeren van werk.

2. Voordat de koopovereenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op de website van opdrachtnemer.

3. Slechts indien schriftelijk anders is overeengekomen kan van deze voorwaarden worden afgeweken.

Artikel 3 - Aanbod en aanvaarding

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het artikel, de koopprijs, de levertijd en eventuele bezorgkosten en andere bijkomende kosten. De beschrijving van het artikel is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Het staat fabrikanten vrij onaangekondigd wijzigingen van artikelen aan te brengen. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor wijzigingen die onaangekondigd door fabrikanten

zijn doorgevoerd.

4. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Ook een plaatsing van een bestelling in de webshop van ondernemer door de consument is een aanvaarding van het aanbod door de consument.

5. De ondernemer zal mondelinge opdrachten desgewenst schriftelijk bevestigen. Alleen door schriftelijke bevestiging is de ondernemer gebonden.

Artikel  4 - Schriftelijke offerte

1. Op verzoek van de consument kan de ondernemer een schriftelijke offerte uitbrengen. Bij een opdracht waarbij een product vervaardigd dient te worden, ontvangt de consument vooraf een schriftelijke offerte.

2. Koopprijzen in schriftelijke offertes ten behoeve van consumenten zijn altijd inclusief btw.

3. Een schriftelijke offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de offerte is gedagtekend, tenzij anders vermeldt in de offerte.

4. Een wijziging in een uitgebrachte schriftelijke offerte is slechts geldig indien beide partijen zich daarmee, schriftelijk akkoord hebben verklaard.

5. Indien bij het sluiten van de koop bekend is dat levering in gedeelten plaatsvindt, wordt dit in de schriftelijke offerte vermeld.

6.  Alle  offertes,  waarbij  niet  uitdrukkelijk  het  tegendeel  is  vermeld,  gelden  als  een  vrijblijvend   aanbod   dat   ook   na   aanvaarding   kan   worden   herroepen.   Indien   deze herroeping niet binnen 5 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 5 – De prijs en prijswijzigingen

1. Alle genoemde prijzen op de website zijn inclusief BTW.

2. De prijs en de verzendkosten die de consument moet betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

3. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

4. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW.

5. De ondernemer kan de prijs na de totstandkoming van de overeenkomst doch voor aflevering niet verhogen, tenzij:

a. de prijsverhoging het gevolg is van door de fabrikant opgelegde verwijderingsbijdragen of

b. de prijsverhoging het gevolg is van door de ondernemer op verzoek van de consument uitgevoerd meerwerk en de consument daarover van tevoren op de hoogte is gesteld of

c. de prijsverhoging het gevolg is van veranderingen in het BTW-tarief en/of andere wettelijke heffingen.

Artikel 6: Aanbiedingen

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

2 . Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door consument, behoudt Alsacast zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3. Mondelinge toezeggingen verbinden Alsacast slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

4. Aanbiedingen van Alsacast gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

5. Alsacast kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Artikel 7 -  Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd,  kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Wat een opdracht voor het produceren van een product betreft: De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging door  opdrachtnemer  digitaal  retour  is  ontvangen  en/of  de  door  opdrachtnemer  en consument  ondertekende  opdrachtbevestiging  door  opdrachtnemer  retour  is ontvangen.   Zolang   de   opdrachtbevestiging   niet   retour   is   ontvangen,   behoudt opdrachtnemer zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging  is  gebaseerd  op  de  ten  tijde  daarvan  door  consument  aan opdrachtnemer   verstrekte   informatie.   De   opdrachtbevestiging   wordt   geacht   de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4. De  overeenkomst  komt  in  de  plaats  van,  en  vervangt,  alle  eerdere  voorstellen, correspondentie,  afspraken  of  andere  communicatie,  schriftelijk  dan  wel  mondeling gedaan.

5. Elke tussen consument en opdrachtnemer gesloten overeenkomst is voor beide partijen  volledig  bindend,  tenzij  opdrachtnemer  de consument  binnen  14  dagen  na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt.

Artikel 8 - Betaling

1. De betaling vindt plaats in contanten bij de koop of aflevering tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

Artikel 9 - Reparatie

1.  Indien de ondernemer kosten bij de consument in rekening mag brengen voor een reparatie, mag de ondernemer het artikel onder zich houden totdat de reparatiekosten door de consument zijn voldaan.

Artikel 10 - Intellectueel eigendom

1. Ontwerpen, tekeningen, broncode van software, foto’s, rapporten, onderzoeksresultaten en berekeningen, die gemaakt zijn in opdracht van de consument blijven te allen tijde eigendom van de ondernemer en worden niet beschikbaar gesteld aan de consument tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

2. De auteursrechten van ontwerpen, tekeningen, broncode van software, foto’s, rapporten,

onderzoeksresultaten en berekeningen blijven berusten bij de ondernemer

Artikel 11 – Uitvoering van een bestelling

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in

ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van goederen en bij de  beoordeling van een aanvraag tot verlening van diensten. De ondernemer is gerechtigd de bestelling of onderdelen daarvan uit te laten voeren door niet bij hem in dienst zijnde derden.

2. Indien de overeenkomst aflevering van de verkochte goederen inhoudt, geldt als plaats van aflevering het door de consument opgegeven adres. De aflevering  geschiedt aan de voordeur op niveau gelijkvloers of naast de bezorgwagen. De consument is gehouden datgene te doen, wat redelijkerwijze nodig of wenselijk is om aflevering mogelijk te maken. De ondernemer mag er van uitgaan dat de goederen met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een voor lossing gebruikelijke werkwijze. Indien het transport en/of het lossen tengevolge van het ontbreken van die mogelijkheden extra kosten met zich meebrengt, is de consument gehouden deze extra kosten te voldoen, tenzij de

consument de ondernemer over het ontbreken van die mogelijkheden van tevoren nadrukkelijk heeft geïnformeerd.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer de geaccepteerde bestelling met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd overeengekomen.

4. De consument dient, tenzij anders overeengekomen, bestellingen binnen zeven dagen na bericht van de ondernemer − met vermelding van de eventueel daaraan verbonden kosten − af te halen of te laten bezorgen. Laat de consument dit na dan zijn de eventueel daaraan verbonden kosten voor zijn rekening.

5. Indien de bezorging hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn van de bestelde goederen, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan tijdig en zo mogelijk binnen veertien dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In geval van overmacht kan de overeenkomst niet direct worden ontbonden tenzij de nakoming blijvend onmogelijk is geworden.

6. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer

zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Hierover, over de levertijd en over de eventuele meer- of minderprijs informeert de ondernemer de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze. Stemt de consument niet in met levering van het vervangend artikel, dan heeft hij het recht om de overeenkomst te ontbinden (zonder kosten).

7. Levering kan in onderling overleg geschieden in gedeeltes, naarmate de goederen gereed of voorradig zijn.

Artikel 12 – Medewerking door consument

1. Consument dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren  van  de  verleende  opdracht,  tijdig  en  in  de  door  opdrachtnemer  gewenste vorm en wijze aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

2. Consument dient er voor zorg te dragen dat opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3. Tenzij  uit  de  aard  van  de  opdracht  anders  voortvloeit  is  consument verantwoordelijk   voor   de   juistheid,   volledigheid   en   betrouwbaarheid   van   de   aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen  van  de  verzochte  gegevens zijn  voor rekening van consument.

Artikel 13 - Verzending

1. De ondernemer zorgt voor een deugdelijke verpakking en een duidelijke adressering.

2. De consument dient bij verzending duidelijk aan te geven of een verzekerde of onverzekerde verzending gewenst is.

3. Onverzekerde verzendingen geschieden geheel voor risico van de consument

Artikel 14: Overmacht

1. Alsacast is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

2.  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden,werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Alsacast alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

3. Alsacast behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Alsacast gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

4.  Indien Alsacast bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter nietals het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15 - Vrijwaring en aansprakelijkheid

1. Alsacast is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan producten of andere objecten, ontstaan door verkeerd aanwenden en of in gebruik nemen, dan wel verkeerd behandelen van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking of dehandleiding.

2. Indien zulks naar het oordeel van de ondernemer noodzakelijk is bij het uitvoeren van zijn werk met betrekking tot inventarisatie / reparatie / onderhoud voor consument, is de ondernemer gerechtigd op zo beperkt mogelijke schaal enige schade aan te richten, zonder dat de ondernemer voor de daarvoor aangerichte schade aansprakelijk gesteld kan worden door de consument. Iedere aansprakelijkheid terzake wordt jegens de consument uitgesloten.

3. De ondernemer sluit iedere aansprakelijkheid jegens de consument uit voor het geval de ondernemer bij de inventarisatie voor de consument een of meerdere onderzoekspunten over het hoofd ziet, zonder dat zulks aan zijn opzet of grove schuld te wijten is.

4. De consument vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de ondernemer, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

5. De ondernemer is wel aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpwerken, materieel en materiaal, voor zo ver veroorzaakt door:

a. Foutieve constructies en/of berekeningen door de ondernemer of in zijn opdracht door derden gemaakt of door derden welke door de ondernemer op het werk zijn aangesteld.

b. Fouten of nalatigheden bij de uitvoering van het werk van de ondernemer, door zijn ondergeschikten of door personen welke door de ondernemer op het werk zijn aangesteld.

6. Het maximum door de ondernemer met betrekking tot een werk te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag dat consument terzake dat werk de ondernemer verschuldigd is of de waarde welk een beschadigd artikel in de aangeleverde toestand aan waarde zou hebben op dat moment.

7. De aansprakelijkheid van de ondernemer uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel is vermeld, elke andere vordering

Artikel 16 - Annuleren

1. De ondernemer is gerechtigd, indien de consument de overeenkomst tot vervaardiging van een product annuleert, een schadevergoeding van dertig procent van de aankoopsom in rekening te brengen.

2. Het percentage in lid 1 ligt vast, tenzij de ondernemer kan aantonen dat de schade hoger is of de consument kan aantonen dat de schade lager is.

Artikel 17 -  Herroepingsrecht

1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand als bedoeld in artikel 7:5 BW, heeft de consument het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te herroepen.  

2. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Alsacast Almere heeft teruggezonden, is de koop een feit. De consument kan hierna het product niet meer retourneren.

3. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Alsacast Almere. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen.

4. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

5. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de onbeschadigde originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

7. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

8. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Alsacast Almere er zorg voor dat binnen 14 dagen na herroeping het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.

Artikel 18 – Uitsluiting Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht, als opgenomen in het vorige artikel, geldt niet voor:

1. Goederen die op verzoek van de consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of goederen die op verzoek van de consument zijn besteld, zijn steeds uitgesloten van het recht van retournering.

2. Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.

3. Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

4. Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

5. De levering van kranten en tijdschriften.

6. Voor producten waarbij slijtage en het gebruik niet duidelijk te controleren valt, zoals accu's, zenders, opladers en overige elektronische producten.

Artikel 19 – Conformiteit

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. De ondernemer staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

3. De consument staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Bij maatwerk, of indien goederen worden samengevoegd op aanwijzing van de consument, staat de consument in voor de opgegeven maten en de gegeven aanwijzingen, tenzij er kennelijk sprake is van een vergissing en deze vergissing ook voor de ondernemer kenbaar moet zijn geweest. Indien de consument gegevens mondeling of telefonisch kenbaar maakt, komen de gegevens die niet door de ondernemer schriftelijk zijn bevestigd voor risico van de consument. De ondernemer wijst de consument op dit risico.

4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens die op de overeenkomst betrekking hebben onverwijld aan de ondernemer te melden.

5. De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan Alsacast) deze gebreken onmiddellijk te melden aan Alsacast, via telefonisch contact of email. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Alsacast worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

6. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Artikel 20 – Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 21 - Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1 . Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2.  Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Alsacast en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Alsacast er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 22 – Wijziging algemene voorwaarden

1. De ondernemer is bevoegd deze algemene voorwaarden aan te vullen, te wijzigen en/of te vervangen. Wijzigingen van de algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website van de ondernemer

Hoofdstuk 2 Aanvullende voorwaarden bij Verkoop op afstand (internet) aan Consumenten

Artikel 23 – Verstrekking Algemene Voorwaarden

1. De ondernemer dient bij verkoop op afstand de tekst van deze algemene voorwaarden voorof bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument elektronisch op een zodanige wijze ter beschikking te stellen dat de consument deze kan opslaan en later kan nalezen.

Artikel 24 - Bedenktijd en ontbinding

1. Voor aankopen op afstand geldt een herroepingsrecht (ook wel bedenktijd genoemd) van veertien dagen; De consument mag een aankoop binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden herroepen. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen veertien dagen retour te sturen.

2. De bedenktijd gaat in vanaf het moment dat de aankoop schriftelijk is bevestigd door de ondernemer.

3. De consument mag een aankoop zonder opgaaf van reden herroepen indien artikelen niet binnen 30 dagen geleverd worden, tenzij anders overeengekomen.

4. De consument heeft geen herroepingsrecht indien de consument het artikel gebruikt, geopend en/of beschadigd retour stuurt aan de ondernemer.

5. De consument heeft geen herroepingsrecht op (maat)werk

Hoofdstuk 3 Voorwaarden van toepassing op zakelijke klanten

Artikel 25 - Toepasselijke voorwaarden

1. Alle voorwaarden uit hoofdstuk 1 die van toepassing zijn op consumenten gelden tevens voor zakelijke klanten, tenzij daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken.

Artikel 26 - Prijzen

1. Prijzen in offertes ten behoeve van zakelijke klanten zijn altijd exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 27 - Uitgezonderde artikelen

1. De artikelen 5 lid 2 alsmede hoofdstuk 2 zijn niet van toepassing op overeenkomsten met zakelijke klanten.

Artikel 28 - Vooruitbetaling

1. Van een zakelijke klant wordt een vooruitbetaling verlangd.

Artikel 29 - Aansprakelijkheid

1. De zakelijke klant kan de ondernemer nimmer aansprakelijk stellen voor enige directe of indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, winst- en omzetderving, schade van medewerkers van de zakelijke afnemer en/of immateriële schade.

Artikel 30 - Annuleren niet toegestaan

1. Zakelijke klanten kunnen een overeenkomst niet annuleren.

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »